1 Cel i zakres Informacji
Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy 2020 jest publikowana w celu realizacji przez SCANDAGRA Polska Sp. z o.o.1 obowiązków wynikających z art. 27c Ustawy z dnia 15 lutego 1993 r. o podatku dochodowym od osób prawnych2.

Informacja zawiera:
— opis strategii podatkowej realizowanej przez Spółkę,
— opis procesów i procedur podatkowych stosowanych przez Spółkę oraz
dobrowolne formy współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej,
— informację w zakresie realizacji obowiązków podatkowych przez Spółkę oraz schematów podatkowych przekazanych Szefowi Krajowej Administracji
Skarbowej,
— informację o transakcjach z podmiotami powiązanymi oraz o planowanych lub
podejmowanych działaniach restrukturyzacyjnych,
— informację o złożonych wnioskach o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej,
indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, wiążącej informacji
stawkowej oraz wiążącej informacji akcyzowej,
— informację o dokonywaniu przez Spółkę rozliczeń podatkowych w krajach
stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

2 Strategia podatkowa realizowana przez SCANDAGRA Polska Sp. z o.o. w roku podatkowym 2020
Strategia podatkowa Spółki ma na celu doprowadzenie do należytego, prawidłowego i terminowego wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Realizowanie obowiązków publiczno-prawnych oraz konieczność uiszczania należności z tego tytułu na rzecz Skarbu Państwa traktowana jest przez władze Spółki jako obowiązek wynikający z prowadzenia działalności na terytorium Polski. Strategia jest wyrazem zasad, którymi kieruje się Spółka w toku swojej działalności oraz wartości etycznych, które Spółka przyjęła. Za kreowanie strategii podatkowej Spółki i nadzór nad jej realizacją odpowiedzialny jest Zarząd oraz wyższa kadra kierownicza.
Strategia podatkowa wskazuje główne cele Spółki w obszarze podatkowym, jak również określa środki służące ich realizacji i generalne ramy postępowania. Strategia podatkowa ma zastosowanie do wszystkich obszarów podatkowych, w ramach których SCANDAGRA działa jako podatnik, płatnik lub inkasent.
1 Dalej również jako SCANDAGRA.
2 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2021 poz. 1800 t.j. z późn. zm., dalej: Ustawa CIT).

3 Procesy i procedury podatkowe stosowane przez SCANDAGRA Polska oraz dobrowolne formy współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

3.1 Procesy i procedury związane z zarządzaniem ryzykiem podatkowym w SCANDAGRA Polska
Procesy i procedury związane z realizacją obowiązków podatkowych w Spółce mają dwoisty charakter. W celu zagwarantowania poprawności realizacji części kluczowych procesów, niektóre z procedur mają charakter sformalizowany. Niemniej, w stosunku do pewnych obowiązków podatkowych, część procedur zostało wypracowanych w toku wieloletniej praktyki i nie przyjmują one sformalizowanej postaci. Za egzekwowanie stosowania wypracowanych, obowiązujących procesów i procedur odpowiada Dyrektor Finansowy, współpracując w tym zakresie z Głównym Księgowym.
Za aktualizowanie istniejących procesów oraz opracowywanie i wdrażanie nowych, w szczególności wynikających ze zmian w prawie podatkowym, odpowiada Dyrektor Finansowy.
Pracownicy poszczególnych Działów Spółki są bezwzględnie zobowiązani do przestrzegania kierowanych do nich wytycznych i instrukcji postępowania.
Kluczowe z perspektywy działalności Spółki procesy i procedury dotyczą:
— weryfikacji podatkowej i biznesowej kontrahentów,
— fakturowania,
— inwentaryzacji,
— sporządzania kalkulacji i deklaracji podatkowych, wysyłki deklaracji i płatności
podatków,
— archiwizacji danych,
— współpracy z organami podatkowymi,
— monitorowania zgodności systemów księgowych,
— realizacji obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych,
— weryfikowania, zatwierdzania i zlecania płatności przelewowych.

3.2 Informacje o stosowanych przez Spółkę dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej
Spółka podejmuje współpracę z organami podatkowymi w wszelkich niezbędnych formach w celu należytego wywiązywania się ze swoich obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.
Spółka terminowo przekazuje informacje podatkowe:
1) do których zobligowana jest na mocy regulacji podatkowych,
2) o które wnioskują organy podatkowe.

4 Realizacja obowiązków podatkowych oraz schematy podatkowe przekazane Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej

4.1 Informacje o realizacji przez Spółkę obowiązków podatkowych na terytorium Polski
Spółka podejmuje niezbędne środki w celu prawidłowego oraz terminowego wywiązywania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego na terytorium Polski, w szczególności:
− identyfikuje zdarzenia, które powodują powstanie obowiązków podatkowych;
− kalkuluje i terminowo uiszcza należny podatek na konto właściwego urzędu
skarbowego;
− składa organom podatkowym właściwe zeznania, wykazy, zestawienia, sprawozdania oraz informacje, do których składania zobowiązują ją przepisy prawa podatkowego,
− monitoruje zawierane transakcje z perspektywy przepisów Ordynacji podatkowej o schematach podatkowych oraz raportuje uzgodnienia, które stanowią schematy podatkowe do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
W roku podatkowym 2020 Spółka realizowała obowiązki podatkowe jako podatnik z tytułu następujących podatków:
− podatku dochodowego od osób prawnych;
− podatku od nieruchomości;
− podatku rolnego;
− podatku od towarów i usług.
W roku podatkowym 2020 Spółka realizowała obowiązki podatkowe płatnika w odniesieniu do podatku dochodowego od osób fizycznych – z tytułu wynagrodzeń pracowników.

4.2 Informacja o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych
W roku podatkowym 2020 Spółka nie przekazała żadnych informacji o schematach podatkowych do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

5 Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi oraz o planowanych lub podejmowanych działaniach restrukturyzacyjnych
5.1 Transakcje z podmiotami powiązanymi
W roku podatkowym 2020 Spółka zawierała następujące transakcje z podmiotami powiązanymi:

Lp Kontrahent Status kontrahenta Rodzaj transakcji Wartość transakcji [PLN]
1 ANDREAS SP. Z O.O. rezydent zakup towarów 390 185,03
sprzedaż towarów i usług 570 077,63
2 BSL BETRIEBSMITTEL SERVICE LOGISTIK GmbH & Co.KG nierezydent zakup towarów 384 064,88
sprzedaż towarów 54 898,97
3 DANKALK zakup towarów 4 653 477,31
4 DLG DANSK LANDBRUGS GROVVARESELSKAB A.M.B.A. zakup towarów 1 368 023,51
sprzedaż towarów i usług 395 085,79
5 DLG SERVICE A/S sprzedaż usług 266 725,86
6 HAUPTGENOSSENSCHAFT NORD AG sprzedaż towarów 14 188 038,83
7 LANTMANNEN EK. FOR zakup usług 357 267,88
8 Scandagra Eesti AS sprzedaż towarów 26 213,03
9 SCANDAGRA UAB zakup towarów 3 560 876,76
sprzedaż towarów 3 194 356,22
10 SEJET PLANTEFORAEDLING sprzedaż usług 878,00
11 SIA SCANDAGRA LATVIA sprzedaż towarów 25 884,05
12 VILOFOSS sprzedaż usług 11 100,00
13 VILOFOSS A/S sprzedaż usług 65,35
14 VILOFOSS POLSKA SP. Z O.O. w likwidacji rezydent zakup usług 213 739,31
sprzedaż usług 15 385,62

5.2 Informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych
W roku podatkowym 2020 Spółka nie planowała i nie podjęła żadnych działań restrukturyzacyjnych z zakresu:
— łączenia spółek;
— przekształcenia spółki w inną spółkę;
— wniesienia wkładu do spółki w postaci przedsiębiorstwa spółki lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki (w tym w ramach podziału spółki);
— wymiany udziałów i
— innych, wyżej niewskazanych,
które mogły mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów z nią powiązanych.

6 Informacje o złożonych wnioskach

6.1 Wnioski o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej
W roku podatkowym 2020 Spółka nie składała wniosków o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej.

6.2 Wnioski o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego
W roku podatkowym 2020 Spółka nie składała wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

6.3 Wnioski o wydanie wiążącej informacji stawkowej
W roku podatkowym 2020 Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a Ustawy VAT.

6.4 Wnioski o wydanie wiążącej informacji akcyzowej
W roku podatkowym 2020 Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 Ustawy o podatku akcyzowym.

7 Informacje dotyczące o dokonywaniu przez Spółkę rozliczeń podatkowych w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową
W roku podatkowym 2020 Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 Ustawy CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 Ustawy PIT oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.

Newsletter

Bądź na bieżąco. Zapisz się do newslettera.

WAŻNE: Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Zachęcamy do zapoznania się z nową polityką prywatności SCANDAGRA Polska